Новото раждане на делото на Пенка Касабова

Пенка Касабова беше изключително предана на идеята за индивидуалната родителска грижа и обществена отговорност за развитие и възпитание на малките деца, етичните и демократичните подходи. Независимо, че беше на пределната 98-годишна възраст, тя говореше с болка за новите проблеми на демократичното общество и помагаше с индивидуални разговори с майки и учителки.

Тя потърси помощ от нейната Алма–матер за възстановяване на Американската детска градина. Написа писмо до Dr. Kurtis Mac–Cray, ректора на нейната Алма-матер. Първите контакти са направени от Dr. Linda Tafel – заместникректор през декември 1999 г., когато позвъни в дома на Пенка Касабова, за да съобщи за пристигането на нейните колеги Питер и Шийла Фишер, през декември в България. През следваща година на 8 май 2000 г., ръководството на National College of Education към National Louis University, Dr. Kurtis Mac–Cray – ректор, Dr. Linda Tafel – заместник ректор и Dr. Norma Richard – декан, вземат решение за учредяване на 10 стипендии на името на “Пенка Милева Касабова”.

На 26 май 2000 г. в дома на Пенка Касабова се събират 22-ма интелектуалци, педагози, учители и общественици, които учредяват сдружение „Елисавета Кларк и Пенка Касабова”. То е признато като правоприемник на “Фондация за предучилищно образование в България”, учредена с Нотариален акт № 63, том ІІ, регистър 263, дело № 238 от 1940 г. за дарение от Елисавета Кляп Кларк и с постоянен секретар Пенка Милева Касабова.

В избрания Управителен съвет Пенка Касабова е избрана за почетен председател, а д-р Райна Захариева – за председател, педагог, доктор по психология, Анета Ценова, педагог, логопед, Маргарита Райчева, невропсихолог, доктор по психология, д-р Мария Натина, педагог, ст. експерт в МНП, и Мила Куцарова, културолог са членовете на управителния съвет.

При създаването на сдружението неговите учредители се ръководят от основната цел: да обединят усилия за защита на интересите на най-младите граждани на Република България – децата, посредством тяхното възпитание и обучение, както и чрез образование на родителите им, квалификация и усъвършенстване уменията на учители и специалисти от сферата на общоподпомагащите професии. Също така си поставя и следните задачи:

 • Да възстанови и обогати в условията на съвременното обществено-културно пространство, идеите и целите на Фондацията по предучилищно образование в България”, основана през 1940 г. от Елисавета Кларк и с пожизнен секретар Пенка Касабова.

 • Да съдейства за създаването и разпространяването на нови взаимоотношения между деца, родители и учители, изградени на основата на любов, взаимно доверие и отговорност.

 • Да прилага нови хуманистични модели за възпитание и обучение на деца, родители и учители и да разпространява получените позитивни резултати.

 • Да организира подходящи форми за превантивна помощ на родители и учители във връзка с поведенчески, когнитивни, социални и емоционални проблеми на децата и учениците.

Като основа на дейността на сдружението са залегнали идеите, застъпени във Всеобщата декларация за правата на човека – “…Образованието трябва да бъде насочено към цялостното развитие на човешката личност и засилване на уважението към правата на човека и основните свободи. То трябва да съдейства за разбирателството, търпимостта и приятелството между всички народи, расови или религиозни групи”, и в Конвенцията за защита правата на детето – “Децата имат право на специални грижи и помощ. За пълното и хармонично развитие на личността на детето то трябва да расте в семейна среда, в атмосфера на щастие, любов и разбирателство. Детето трябва да бъде подготвено за самостоятелен живот в обществото и да бъде възпитано в дух на мир, достойнство, толерантност, свобода, равенство и солидарност”.

В продължение на 10 години Сдружение “Елисавета Кларк и Пенка Касабова” натрупа богат опит в работата с деца, родители и учители. То продължава традициите, заложени от Пенка Милева Касабова – да популяризира новаторските идеи, поднесении чрез организираните 5 международни форума, да разширява и обогатява българския академичен и практически учителски опит. Конференциите от 2001, 2003, 2005 и 2007 г. и посещението на проф. Х. Гарднър – 2009 г. получават много голям отклик и силно присъствие както на университетски преподаватели, така и на експерти, директори и учители от детски градини. За тяхната организация съдействат деканът на ФНПП проф. Д-р Б. Ангелов /2005/ и деканът на ФП доц. д-р Ив. Тепавичаров (2009). Изключителна е заслугата на доц. д-р Ив. Тепавичаров за цялостната организация на посещението на проф. Гарднър, неговото удостояване с тилата доктор Хонорис-кауза и при организиране на културната програма.

Всички тези изяви на сдружението са се ползвали с подкрепата на Министъра на образованието и на посолството на САЩ в България, за което свидетелстват поздравителните адреси и словата, поднасяни при откирване на конференциите от тези институции. Издадените сборници са допълнителен доказателствен материал за богатия обмен на идеи, от една страна между два континента – Европа и Америка и между академичните преподаватели и детските учители, директори и експерти.

2000

На 26 май 2000 г. се учредява сдружение “Елисавета Кларк и Пенка Касабова”

На 12 юли 2000 г. се провежда първият конкурс за детски учителки, носителки на стипендия “Пенка Касабова”, за обучение в Чикаго. Избрани са Валя Цолова и Люба Димитрова.

2001

Провеждане на Първа българо-американска конференция на тема: ”Съвременни образователни тенденции в предучилищна възраст” – 19-20 октомври 2001. Проведена е с партнирането на National College of Education към National Louis University – Чикаго. Гост-лектор е д-р Норма Ричард.

Патрони на конференцията са г-жа Шарън Майлс – съпруга на американския посланик в България и Министерство на образованието и науката.

На конференцията са представени 32 научни съобщения на преподаватели от академичната общност на всички университети в България, а също така и директори на детски градини, детски учителки, психолози, социални работници и студенти. Издаден е Сборник от конференцията.

2002

 • Организиране на кръгла маса “Диалогът между семейството и училището”, съвместно с Министерство на образованието и науката на 11.01.2002 г., като реакция на случая „Индиго” и потребността от адекватна подкрепа за родители и учители при възпитаване на децата.

 • Участие в Междуведомствена комисия за изработване на национална програма за защита здравето и безопасността на децата и младежите в Комисия ”Семейна среда”;

 • Включване инициативи на Сдружението в “Национална програма за децата на България”;

 • Работа по проект “Училище за родители” – с район “Оборище” (2002-2004).

 • Провеждане на конкурс за 2 стипендии на името на “Пенка Милева Касабова” за обучение в National Louis University – Чикаго. Носители на стипендията са Мария Ненчова и Людмила Балабанова.

2003

 • Разширяване дейността на “Училище за родители” – пътуващи семинари в София: “Лозенец”, “Искър” и “Надежда”.

 • Организиране на Втората българо-американска конференция на тема “Предучилищно възпитание и интеграция” съвместно с National Louis University – Чикаго, октомври 2003 г.

Съорганизатори на конференцията са ОМЕР – България – доц. Елена Русинова, Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт”. Гост-лектори от Чикаго са д-р Елизабет Хауторн, д-р Норма Ричард и д-р Кейт Зила.

Патрони на конференцията са Министърът на образованието и науката, доц. д-р Игор Дамянов и съпругата на Посланика на САЩ в България, г-жа Кати Пардю.

Издаден е Сборник от конференцията “Предучилищно възпитание и интеграция”

2004

 • Разширяване дейността на “Училище за родители” – пътуващи семинари в София: “Искър”, “Надежда”, “Оборище” и “Подуяне” и в страната: Хасково, Шумен, Бургас и Карнобат.

 • Работа по едногодишен Проект: ”Педагогически модел за антикорупционно образование в средното училище”, финансиран от Американската агенция за международно развитие и “Коалиция 2000”. Партньори на сдружението са доц. д-р Лили Стракова и доц. д-р Ивайло Тепавичаров, ръководител на катедра „Дидактика” при Факултет по Педагогика на СУ „СВ. Кл. Охридски”.

Апробиране на уроци с антикорупционна тематика.

2005

 • Разширяване дейността на “Училище за родители” – пътуващ семинар в София, район “Люлин”, и в страната: Ямбол, Монтана, Панагюрище и Бургас.

 • 2004-2005 – завършване на проект ”Педагогически модел за антикорупционно образование в средното училище”, финансиран от Американската агенция за международно развитие и “Коалиция 2000”.

Проведена е конференция с участието на г-н Игор Дамянов – министър на образованието и науката.

Издаден е диск с уроци по антикорупционно възпитание в средното образование, както и свитък от методически материали.

 • 19-26 май 2005 г., организиране на обучителен семинар на тема: “Методът на проектите в образователната система на САЩ и Италия” в София, ОДЗ №85 в р-н Дружба. Лектор на семинара е Люба Димитрова – стипендиант на сдружението в National Louis University – Чикаго.

 • 8-9 октомври 2005 г., Провеждане на Третата българо-американка практическа конференция на тема: “Развитие и образование на децата в американската и българската детска градина през 21 век”, съвместно с National Louis University – Чикаго, Регионален комитет на ОМЕР гр. Бургас. Гост-лектор от Чикаго е д-р Кейт Зила.

Издаден е диск с доклади на участващите в конференцията.

2006

 • Разширяване дейността на “Училище за родители” – пътуващи семинари в София, район “Люлин”, и в страната: Варна, Видин, Девин и Русе.

 • Честване на 105 години от рождението на Пенка Касабова с презентация на творчеството на Джеки Комфорти – американски сценарист, режисьор и продуцент от български произход. Автор на серия от 10 образователни филми на DVD The Inclusion Series(www.inclusionseries.com). Автор на филма “Оптимистите”, отличения с три международни награди.

Прожекциите на филмите са съпроводени и с лекции на г-н Комфорти в следните места: София СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП при СУ „Св.Климент Охридски”, Ротари клуб – София; ЧДГ „ЕСПА”, Пловдивски университет „П. Хилендарски”, Благоевградски университет „Н. Рилски”, Русенски университет „А. Кънчев”, ЦДГ „Изворче” – гр. Варна.

2007

Четвърта международна конференция

 • 5-7 октомври 2007 г., Провеждане на Четвъртата международна конференция на тема: “Възрастните и децата – децата и възрастните”, съвместно с ФНПП – СУ «Св. Климент Охридски» и фондация „Пенка Касабова и Елизабет Кларк”, Чикаго.

Гост-лектори: проф. Джордж Скарлет – зам. директор в Eliot-Pearson Department of Child Development, Tufts University; и Ора Голдхирш и Лиза Кнаани от Министерство на образованието на Израел; д-р Лиз Хоторн и г-н Джеки Комфорти от фондация „Пенка Касабова и Елизабет Кларк”, Чикаго.

Издаден е сборник с доклади на участващите в конференцията „Децата и възрастните – възрастните и децата”.

2008

 • Реализиране на едногодишен проект с община Варна на тема: Добрите образователни практики в община Варна за интегриране на деца със специални образователни потребности”

Изработен е образователен филм от г-н Джеки Комфорти.

2009

Посещение на проф. Хауърд Гарднър в България

 • Иницииране и организиране публична лекция на тема: „Теорията на множествените интелигентности” с проф. Хауърд Гарднър през ноември 2009 г., в СУ. Тази лекция и посещение имат своето историческо и национално значение. Вярваме, че те ще останат в аналите на Софийски Университет и на сдружението.

Организатори на посещението на проф. Гарднър са ФП – СУ „Св. Климент Охридски”, Eliot-Pearson Department of Child Development at Tufts University, Boston; Comforty Media Concepts и Harvard Graduate School of Education, октомври 2009, СУ –София.

 • Организиране на семинар на тема: Включващо образование. Добри американски практики – с филмите на Джеки Комфорти., през м. ноември 2009 г.

2010

 • По стъпките на Пенка Касабова – пътуване, осигурено с помощта на Посолството на САЩ в България.

Целта на информацията относно десетгодишната дейност на сдружение „Елисавета Кларк и Пенка Касабова” е необходима, поради нуждата от информираност и съзнание, че делото на Пенка има своето достойно и надграждащо продължение.

Райна Захариева –

учредител и председател на сдружение “Елисавета Кларк и Пенка Касабова” (2000-2011)