08 – Нови медии в класната стая

 

Образователните медии са едни от основните фактори в процеса на учене/преподаване, от които зависят достъпността и разбираемостта на преподавания материал, лекотата на възприемането и усвояването му, мотивацията за учене и ефективността на получените знания. В новата информационна и технологична среда традиционните образователни медии като черната дъска, учебника и нагледното табло постепенно се допълват, а и заменят от аудио-визуални средства и материали като слайдове и шрайбпроектори, бели дъски, постери и флипчартове, диапозитиви, аудио- и видеозаписи и касетофони, за да стигнат до компютърно базирани програми, използващи основно мултимедия.

Въвеждането на съвременни интерактивни методи на обучение увеличава интереса на учениците към часовете и активизира участието им в учебния процес. Подобни практики не са новост в европейските страни, но тяхното по-масово въвеждане и използването на специализирани системи у нас започна отскоро.

Компютрите в класната стая значително улесняват учителя и правят по-интересен цялостния процес на обучение на ученика. Урокът може да бъде представен в електронен формат, чрез работни листове, индивидуални задачи и тестове. Компютърът може да бъде използван от учителя в целия учебен процес – за подготовка по дадена тема, при провеждане на урока, за упражнения, както и за оценяване на ученика.

С помощта на компютъра учителят може:

– да подготви дидактични материали и задачи; анкети/тестове или въпросници;

– да изработи слайдове и илюстрации;

– да изготви презентации и др.

Трудните за чистене черни дъски, мръсните мокри гъби, ръсещите неприятен прах тебешири вече са по-скоро минало от ежедневието на ученици и учители в българските училища. В съвременната класна стая на новия учител обичайната черна дъска все по-често е заменяна от лъскав бял сензорен екран, включен към компютъра, свързан с мултимедиен проектор – система, която дава възможност на ученици и учители да пишат и рисуват свободно и чисто в реално време, да запаметяват корекциите и да разпращат на всички участници в обучението бележките по материалите в електронен формат.

И не само. Компютърът и интерактивната бяла дъска вече далеч не изчерпват темата за „интерактивната класна стая”. Сред все по-често срещаните в нея компоненти споменаване заслужават още електронните бележници, смарттелефоните, таблетите и кинект технологиите.

 Предишна глава

Следваща глава