02 – За проекта

ЗА ПРОЕКТА

Настоящото ръководство за създаване на медиаобразователни инструменти на учителя е продукт от реализирането на третия етап от научноизследователски проект към СУ „Св. Климент Охридски”, който има за цел да предложи модерни решения за постигане на качествено преподаване и учене в контекста на личностно ориентирания образователен процес.

Този етап се явява логическо продължение на предходните два проектни етапа на работа по темата:

1) Медиаобразование като инструмент за квалификация на учители в ДИУУ (2010):

http://www.youtube.com/user/DIUUSOFIAUNIVERSITY

и 2) Медиа инструментални работни пакети на учителя (2011):

http://www.youtube.com/user/DIUUSofia

Разработените в първия етап от ДИУУ медиаинструменти и тяхното приложение в квалификационните форми за продължаващо образование на учителя и проведените през втория етап обучения за самостоятелно създаване на медиаинструментални работни пакети на учителя, както и изготвените на тази основа авторски педагогически продукти свидетелстват за устойчив и нарастващ интерес към новата технология. Досегашният ни опит доказва изключителната ефективност на медиаинструментите както по отношение на тяхното познавателно-психологическо въздействие, така и с оглед на професионалното обогатяване и личностната рефлексия върху ролята „учител”. От друга страна, апробираната нова технология и създадените инструментални форми регистрират осезаема отзивчивост сред ученическата аудитория, удовлетворявайки актуалната потребност на младите хора от въвеждане в образователния процес на модерни съвременни технологии и интерактивни и иновативни методи.

Базисното ни основание да предложим разработването и издаването на наръчник за създаване от учителя и приложение в училищната практика на медиаобразователни инструменти освен изключителния интерес сред педагогическите специалисти и установената висока ефективност е доминиращото в проведените анкетни проучвания сред участниците в двата проектни етапа предпочитание към самообучение чрез подготвени предварителни материали (87%, вж. http://www.diuu.bg/ispisanie/broi26/26kt/26kt1.htm). Изключително висок е регистрираният процент отговори и относно значението на използването на новите медии за постигане на образователно-възпитателните цели. Според 80% от анкетираните това води до повишаване на интереса към учебния материал и също толкова са отговорите в полза на разширяването на познанията на учениците (вж. цит. изт.).

В допълнение, в контекста на идеята за активното учене ученето чрез споделяне и преживяване придобива първостепенно значение. В този смисъл новите медии и тяхното мултиплициране ще стимулират обмена на опит и решения в училищната среда, с което косвено ще въздействат и за разширяване на професионалните компетенции на учителя и на социалните и гражданските компетенции на ученика.

Ресурсното осигуряване и предоставянето на предварително подготвени материали удовлетворява потребността и отговаря на изразените предпочитания на педагогическите специалисти по отношение на квалификационните форми и ще съдейства за пълноценното осъществяване на очерталата се в изследванията тенденция към самообучение и самообразоване. Мултиплицирането на опита и повишаването на количеството авторски медиа базирани образователно-възпитателни продукти ще обогатят училищната информационно-ресурсна среда, ще внесат многоперспективност и диалогичност в нея. И не на последно място, ще провокират професионалните търсения на учителя, педагогическата рефлексия, вариативност, иновативност и креативност.

Очаквани резултати

1) Методологично и технологично въвеждане на модерен и ефективен нов метод в съвременната класна стая.

2) Възможност за непрекъснато и разширяващо се мултиплициране на опита в самостоятелно създаване на медиаобразователни инструменти сред педагогическите специалисти с интерес към използването на нови медии в образователно-възпитателния процес, което гарантира устойчивостта на проекта след приключване и на настоящия, трети етап.

3) Оригинални медиаобразователни инструменти на учителя, богат ресурс на видео и дигитални ноухау.

4) Ресурсно обогатяване на активното учене чрез споделяне и съпреживяване и стимулиране на обмена на решения в академичната и училищната среда.

5) Удовлетворяване на потребността на педагогическите специалисти от квалификационни форми за самообучение и самообразоване.

Основни понятия

  • Умения на 21. век
  • Нови медии
  • Медийна грамотност
  • Медиаобразование
  • Образователни медиаинструменти на учителя

В допълнение към работата в час (проучване, анализ, оценка на съобщения) учениците придобиват опит и в практическите аспекти на медиите – например редактиране на вестници, заснемане, производство и разпространение на новини за телевизията, радиото и кабелни телевизионни станции. Учениците също проучват политиката на средствата за масова информация във Финландия и други страни, включително контрол на медиите, бизнес на медийния сектор, канали за комуникация и други глобални въпроси.

В Англия за цялата страна има образователна програма за медиите, която включва четири основни области:

  1. Източници, произход и детерминанти на медиите.
  2. Преобладаващи техники и кодиране, използвани от медиите.
  3. Естество на „реалността”, конструирана от медиите.
  4. Начини, по които се получават медийни конструкции на реалността и се разбират от широката общественост.

Основната цел на медиаобразованието във Великобритания не е просто да се преподава на децата и възрастните критично осмисляне на средствата за масова информация, но и да се насърчава това, което се нарича „критична автономия” – способността на индивида да прилага критични решения за всички медийни текстове (печатни и електронни).

Предишна глава

Следваща глава