03 – Умения на 21-ви век

Tерминът умения на 21. век обикновено се използва за обозначаване на компетенции като сътрудничество, цифрова грамотност, критично мислене и решаване на проблеми, изведени в основни от защитниците на идеята, че училището днес на първо място трябва да развива у учениците умения за живот в съвременния свят. В по-широк смисъл обаче идеята за уменията на 21. век е отворена за тълкуване и противоречия.

В класната стая днес учениците имат различен произход, различни нива на постижения и различни стилове на учене, които неминуемо се отразяват на способността им да придобиват знания. Това налага и изисква от учителите нови методи и подходи за преподаване на учебното съдържание в класната стая. И в по-далечна перспектива, извън нея – да подготвят учениците за новите работни места, които все още не са създадени, за новите продукти, които все още не са измислени, и за новите умения, които са в основата на разгръщането на творчеството и иновациите. Въпреки че има вечни умения и познания, важни за успеха във всяка епоха (език, грамотност, инициативност), нужните за успешна реализация в аграрното общество на 19. век се различават драстично от ресурсите, необходими на добре образования, компетентен и конкурентоспособен гражданин на информационния и технологичен 21. век.

Партньорство за умения на 21. век е организация, която се застъпва за интегрирането на умения като критично мислене, решаване на проблеми и комуникация в преподаването на основните учебни предмети като четене или езикова култура, чужди езици, изкуства, математика, икономика, география, история, управленски и обществени науки. Към вече изброените основни предмети училищата трябва да интегрират в ежедневните учебни дейности и интердисциплинарни теми като: глобално съзнание, финансова, икономическа, бизнес и предприемаческа грамотност, гражданска грамотност, познания за здраве и околна среда.

LIFE SKILLS -www.21stmn.org:outcomes_4
Модел „Дъга”

Рамката за обучение през 21. век (вж. Модел „Дъга” [Трилинг & Фадел, 2009]) посочва основните теми, които са групирани около три базисни умения: умения за живот и кариера, за обучение и иновации, за боравене с информация, медии и технологии. Това са умения, необходими на учениците за успешна личностна реализация в настоящия 21. век.

Първата категория умения на 21. век се фокусира върху уменията, свързани с живота и кариерата. Включва гъвкавост, адаптивност, инициативност, комуникативност, мултикултурност, производителност и отчетност, лидерство и отговорност. Трилинг и Фадел определят способността на ученика да работи ефективно и креативно с членовете на екипа и съучениците независимо от различията в културата и стила като съществено за 21. век умение. Не по-малко съществени според двамата автори са уменията за лидерство и отговорност, които позволяват поемане на отговорност и упражняване на лидерски способности, важни за бъдещите работодатели. Овладявайки тези умения, учениците ще бъдат подготвени и уверени, когато търсят възможности за реализация на пазара на труда.

Втората категория умения се фокусира върху обучението и иновационните умения. Включва критично мислене и решаване на проблеми, комуникация и сътрудничество, творчество и иновации, въображение и находчивост. Необходимо е учениците да придобият знания, които да им позволяват да намират отговори на важни въпроси, да оценяват критично различни мнения, да предлагат решения на проблеми, да общуват и работят в екип, да надграждат наученото и развиват иновативни умения, помагащи за създаването на един по-добър свят. Това изисква от учителите перманентна квалификация през целия живот и постоянно подобряване в рамките на учебните планове на съдържанието на преподавания материал и дейностите в класната стая.

Третата категория предполага цифрова грамотност. Включва информационна, медийна и ИКТ грамотност. С днешните и утрешните дигитални инструменти сегашното и бъдещите поколения ученици ще имат безпрецедентния шанс да развиват своите възможности за мислене, учене, общуване, сътрудничество и творчество. Учителите трябва да внедрят технологиите в класната стая. Като важно допълнение към традиционните ресурси в ежедневните дейности в класната стая технологиите не само мотивират и ангажират учениците, изграждат самочувствие, но имат преимуществото и да предоставят незабавна обратна връзка, да осигуряват обучение въз основа на упражнения и практика, да се използват за акцентиране върху основни понятия и интегриране на интерактивни игри в уроците. Технологиите развиват у учениците умения за търсене, подбор и боравене с информация, разширяваща рамките на традиционния учебник.

Важна нова концепция в образованието е, че понятието „грамотност” постоянно се променя и това неизменно води и до промяна в методите на преподаване. Съвременните учители като че ли по-динамично от всякога досега се налага да се адаптират към тези промени и да откриват и прилагат в педагогическата си практика нови методи. Днес не е достатъчно те само да учат учениците как да четат и пишат, от тях се изисква също толкова добре да ги „ограмотят” в областта на технологиите. Тази грамотност вече заема своето сериозно място в учебната програма.

Днешните ученици е необходимо да придобият по-глобална грамотност, защото много работни места в съвременния свят са технологично базирани. За да отговорят на предизвикателствата и изискванията на времето, е важно учителите да са „в крак” с него и способни своевременно, дори изпреварващо да синхронизират с тях учебната програма. Един от най-ефективните начини за постигане на глобална грамотност е чрез комуникация, екипни изследвания и съвместно решаване на проблеми. Модерните технологии на новия век са изключително приложими в тези области, което задава и ключовото им място в класната стая.

Предишна глава

Следваща глава