01 – Предговор и благодарности

Настоящата разработка извежда на преден план в педагогическата ни литература термина медиаобразование и обосновава важността на това явление в съвременната учебна практика. Мултимедийната култура на обществото поставя нови предизвикателства пред училището, учителите и учениците. Направен е анализ на промените в съвременната образователна среда, продиктувани от новите технологии, и нуждата от нови методи на работа и нова организация на учебния процес. Като пример за съвременен медиаинструмент е разгледано образователното видео и са дадени практически насоки за създаване на този специфичен педагогически инструмент.

Доц. д-р Румяна Папанчева,
Бургаски свободен университет

 

Представеният „Наръчник за създаване на медиаобразователни инструменти на учителя” е не само логичен продукт на проекта, а и значим принос в разработването на методологията за въвеждане и използване на ИКТ и медиаресурси и инструменти. „Наръчникът” намира своето сериозно място в първите редици за систематизиране и структуриране на нови схеми на комуникации, нови контекстуални понятия и образователни технологии. В стегнат научно-приложен стил се дават отговори не само защо, но и как, колко, къде са приложими медиаинструментите. Въвеждат се съвременни постановки и се дава нов технологичен прочит на интегриране на умения, иновационни умения, цифрова грамотност (информационна и ИКТ), умения за лидерство и отговорност.

Систематизираният и обобщен проектен опит изпълнява своята основна функция да бъде ръководство на учителя за 1) създаване, 2) използване, 3) интегриране на технологиите в съвременния образователен процес. Силно негово постижение е ясното и отчетливо извеждане на понятия, които в ежедневното професионално  бщуване остават с двойствена контекстуалност. Сполучливо и реалистично се описват практики и подходи, приложими в класната стая. Намерен  е интересен интерпретативен начин за представяне на практическите ползи и практики в образователния процес – както от учители, така и от ученици. Така неусетно читателят педагог се потапя в цялостния интегративен медиаобразователен процес. Представеният по този начин практически опит придобива значението на научно-приложен анализ за проблеми и практики. И не само това – дават се решения за тях. Предложените идеи, начини, подходи за създаване на медиаобразователен филм в рамките на методически разгърнат сценарий е изключително ценна придобивка за българското училище.

Основен силен акцент в предложеното ръководство е разбирането за същността на медиаобразованието, а оттам и медиаинструментите като форма на квалификация на учителите и тяхното създаване и споделяне. По елегантен начин се поднася и разглежда въпросът за педагогическото ноу-хау (един много често неглижиран проблем) на ниво „нови образователни медии” и интерактивна среда за педагогическо общуване и споделяне. Производен акцент, с особен принос в очертания образователен процес, е медийната компетентност и същностната й цел – формиране на интелигентни потребители на информация в пространството.

Много рядко в литература, свързана с електронни ресурси, се подчертава значимостта и важността на начините, по които „идеите и ценностите на специфични групи или типове хора са въплътени в медийните текстове”. Наред с техническите параметри и изисквания за медиен език и жанр авторите определят като един равнопоставен параметър съхраняването на ценности – за което трябва да бъдат адмирирани!

Високо оценявам идеята за намиране на специално място в учебния процес за „медиаобразование” в неговата описана контекстуалност, както и потребността в системата на продължаващо образование или „учене през целия живот” да се включи и дисциплината медиаобразование. Променящата се роля на учителя от единствен източник на информация в посредник, медиатор в информационното общество изисква той да умее да ръководи, да създава, да общува в света на медиаобразователните комуникации. В съвременната класна стая той е посредник между учениците и цифровия информационен блок. В този смисъл значителен интерес представлява представената методика за работа с нови медии в класната стая. Полезни като нов аспект на практическо приложение на методиката се явяват „технологичните аспекти на приложение” на медията. Всеки учител, развиващ в себе си уменията за работа с електронни медии, и всеки, който поддържа технологична атмосфера в класната си стая, ще намери своето знание и своята цел в предложения наръчник.

Високата ми оценка на „Наръчника” е свързана и с бъдещи очаквания за неговото практическо обогатяване – представяне на апробирани урочни единици, в които медиаобразователните инструменти са активно включени в учебния процес, а не само създадени в учебния процес. Намиране място в текста на дидактични принципи и методи, основополагащи в обучителния процес. Би бил интересен нестандартният поглед на авторите за това, как тези принципи се съчетават с новите интерактивни подходи и структури в урока. Една препоръка за бъдещо развитие на проекта е създаване на систематизиран научно-практичен онлайн каталог от медиаобразователни ресурси за ползване от учителя и за учителя.

Благодаря на авторите за продуктивното и полезно методическо четиво!

Румяна Неминска,
докторант на СУ „Св. Климент Охридски” – ДИУУ,
апробатор-обучител на мултипойнт технологии

 

Членовете на научния колектив изказват благодарност за отзивчивостта и включването във видеозаписите на участниците в първия етап на проекта (2010):
проф. д-р Марияна Стефанова – директор на ДИУУ, София
Гергина Тончева – директор на НГДЕК, София
Атанаска Райха – директор на 30 СОУ „Братя Миладинови”, София
Елена Райчева – директор на ОДЗ № 81, София
Владимир Александров – педагог в ясли на ОДЗ № 48 и № 53, София
учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап от 30 СОУ
Габриела Каменова, Станислав и Неделина Славови – родители
Александър Колев – ученик

http://www.youtube.com/user/DIUUSOFIAUNIVERSITY

за създадените продукти, базирани на новите медии и технологии, от участниците във втория етап на проекта (2011):
Владислав Георгиев, Росица Димова, Румяна Неминска и Станислава Никифорова – 137 СОУ, София
Елеонора Стоименова – директор на ОДЗ № 79, София, и нейния екип

http://www.youtube.com/user/DIUUSofia

Следваща глава